Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 161 Księcia Przemysława w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony Przedszkola nr 161.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola Panią Izabelą Werwińską adres email: p161@poznan.interklasa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 618779461.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu zwrotnego. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia:

Dostępność architektoniczna

  1. Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe z domofonem, które można otworzyć na kod lub wybrać z klawiatury domofonu cyfrę 1 i poczekać na odebranie domofonu przez pracownika przedszkola.
  2. Po wpisaniu prawidłowego kodu lub wybraniu nr 1 na domofonie i otworzeniu drzwi, należy pokonać 9 schodów i zadzwonić dzwonkiem do drzwi.
  3. Przedszkole znajduje się w budynku mieszkalnym i jest jednopoziomowe, w korytarzu drzwi otwiera pracownik.
  4. Wejście do przedszkola z barierami architektonicznymi, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  5. Przedszkole nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni bądź wind zewnętrznych i wewnętrznych, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, wejścia nie posiadają  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  6. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  7. W odległości 50 m znajduje się parking osiedlowy z wydzielony miejscem dla osoby niepełnosprawnej,
  8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility